Väliväljakute kasutamisest rangete piirangute perioodil

Vabariigi Valitsuse 9.03.2021 korralduse nr 111 „Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine“ punkti 2014 alapunkt 2 järgi on kehtestatud järgmine piirang:

välistingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe on lubatud, kui on tagatud, et tegevuses ei osale rohkem kui kaks isikut, sealhulgas juhendaja, kes peavad hoidma teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad, ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste isikutega. Piirang ei kehti koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada. Samuti ei kohaldata piirangut spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele sporditegevusele, Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele ja võistkondlike sportmängude meistriliigade sportlastele, /.../.

 

Kehtestatud reeglitest kinnipidamise peab tagama spordiobjekti haldaja. Viiruse leviku tõkestamise meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha maksimaalne suurus on 9600 €. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning tõkestada viiruse levikut, võib määrata korduvalt. Korduvrikkumise korral võib Terviseameti korraldusega objekti piirangute mittejärgimisel ajutiselt sulgeda.

 

Tulenevalt eepool toodust ja suurest vastutuse määrast oleme otsustanud, et Tabasalu Spordikompleksi väliväljakutele lastakse treenima vähemalt 11. aprillini üksnes eelbroneeringu alusel JK Tabasalu sportlasi (eelkõige koondislasi) koos treeneritega, tagades täiel määral piirangutest kinnipidamise.